Διασφάλιση ποιότητας και πιστοποιητικά

Το Τμήμα Διασφάλισης ποιότητας και το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου  της Γ. Σαβοιδάκης Α.Ε. δεσμεύεται στη συνεχή επίτευξη των παρακάτω στόχων:

  • Εφαρμογή, επιβεβαίωση και συνεχή βελτίωση των Συστημάτων Ποιότητας (ISO 9001:2008) και Ασφάλειας & Υγιεινής Τροφίμων (ISO 22000:2005) όπως η Νομοθεσία και οι σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της επιβάλλουν.
  • Διαρκής εκπαίδευση και ενημέρωση σε θέματα Ποιότητας, Ασφάλειας και Υγιεινής Τροφίμων, ώστε να συμβάλλει το προσωπικό στην παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων και την σταθερή ικανοποίηση των πελατών μας.
  • Με την εφαρμογή των παραπάνω διαδικασιών λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ικανοποίησης των στόχων ποιότητας και υγιεινής  που θέτει η Γ. Σαβοϊδάκης Α.Ε., από τη συνεργασία με προμηθευτές υψηλού επιπέδου και τις άριστες υγειονομικά συνθήκες παραγωγής έως και το στάδιο διακίνησης και πώλησης στα καταστήματα της.

Για την επίτευξη στων στόχων ποιότητας  και υγιεινής πραγματοποιούνται:

  • Συνεχής εσωτερικοί έλεγχοι και μετρήσεις Ποιότητας και Υγιεινής.
  • Συνεχής εξωτερικοί έλεγχοι από ειδικευμένους επιθεωρητές.
  • Συνεχής εργαστηριακοί έλεγχοι σε εξειδικευμένα και διαπιστευμένα εργαστήρια για την επιβεβαίωση της επίτευξης των στόχων ποιότητας και υγιεινής.

Crete

Back to top
¨