Πιστοποιήσεις

Η Εταιρεία έχει επενδύσει και συνεχίζει να επενδύει στην εφαρμογή συστημάτων ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων. Πολύ πριν πιστοποιηθεί για την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, εφάρμοζε διαδικασίες ποιότητας και προληπτικής υγιεινής.  Από το 2004 είναι πιστοποιημένη για την εφαρμογή  Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001 και από το 2005 για Σύστημα Προληπτικής Υγιεινής Τροφίμων HACCP στις παραγωγικές  διαδικασίες. Πρόσφατα πιστοποιήθηκε και για την εφαρμογή του συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΝ ISO 22000:2005.

Για την επίτευξη των παραπάνω, η Εταιρεία έχει οργανώσει Διεύθυνση Διαχείρισης Ποιότητας που υποστηρίζεται σε συνεχή βάση από εξωτερικούς συμβούλους και συνεργάτες, όπως τη Μονάδα Μικροβιολογίας Τροφίμων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Κρήτης και άλλα εξειδικευμένα Διαπιστευμένα Ιδιωτικά εργαστήρια.

Back to top
¨